Velehrad, klenba presbytáře

po restaurování

Polná, presbytář chtámu P.

Marie po restaurování.

Presbytář baziliky Velehrad

po restaurování

Hlavní oltář v kostele sv. 

Mikuláše v boru u Tachova

Polná, střední část oltáře

čtrnácti pomocníků po

restaurování

Oltář sv. Barbory ve Valči

před restaurováním

Oltář sv. Barbory ve Valči po

restaurováním  s replikou

obrazu a řezeb mraků s

andíky

Obraz v rámu s nástroji

Božího umučení před

restaurováním

Obraz v rámu s nástroji

Božího umučení po

restaurování

Hlavní oltář ve Valči, stav

před restaurováním.

Hlavní oltář ve Valči, stav po

restaurování

Chrámové interiéry a oltáře

        Restaurujeme

Vnitřky chrámů a jejich oltáře .

jsou jedinečná výtvarná díla, vzniklá spoluprací umělců a řemeslníků, podloženou jasným

myšlenkovým záměrem. Kolektiv z podobných profesí sestavujeme pro jejich restaurování

a ručíme za jednotnou koncepci i způsob provedení a za dobrou koordinaci prací.

Z provedených prací:

Interiér chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Polné

Presbytář, kopule a transept baziliky Velehrad

Hlavní oltář kostela sv. Mikuláše v Boru u Tachova

Interiér kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích

Interiér kostela sv. Oldřicha a Prokopa ve Starém Sedlišti